FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Współpraca publiczno-prywatna na przykładzie przedsięwzięć z zakresu poprawy i modernizacji przestrzeni publicznej

W artykule m.in.: samodzielna aktywność gminy jako punkt odniesienia dla współpracy z sektorem prywatnym, utworzenie samorządowego zakładu budżetowego lub spółki komunalnej, udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub na usługi, oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości położonych w pasie drogowym: koncesje, ppp, zakres przedmiotowy ppp, obowiązki stron umowy o ppp, obowiązek stosowania ustawy o ppp, model koncesyjny, opłata za dostępność, spółka celowa o kapitale mieszanym…

Czytaj więcej

Świętokrzyski akcelerator partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorstw komunalnych i administracji publicznej. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap”

Władze regionu świętokrzyskiego, od wielu już lat, aktywnie wspierają rozwój ppp na swoim terenie. Należy w tym kontekście podkreślić, że działania te są usystematyzowane i unikalne w praktyce regionalnej. Promocją i rozwojem ppp zajmuje się w szczególności Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które uczestniczy jako Partner w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap). Oferta w obszarze ppp obejmuje m.in. usługi doradcze.

Czytaj więcej

Zmiana przyzwyczajeń szansą dla ppp

Nadal brakuje (…) inicjatyw w „Polsce powiatowej”, co stawia pod znakiem zapytania ambicje, by PPP trafiło „pod strzechy”. To z jednej strony zaskakujące, biorąc pod uwagę stan finansów i rozmiar potrzeb infrastrukturalnych w polskich samorządach, ale z drugiej strony zrozumiałe w kontekście innych czynników. PPP, które miało być antidotum na niedobory w samorządowych skarbcach (…) i nieefektywną realizację inwestycji (…), najwyraźniej nie spełnia swojej roli. Dlaczego?

Czytaj więcej

Inicjatywa JESSICA w procesie rewitalizacji wielkopolskich miast

Dotychczasowy stan wdrażania Inicjatywy dowodzi, że JESSICA jest instrumentem efektywnym. Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparto w formie niskooprocentowanych pożyczek już 34 projekty miejskie. (…) Ponadto, o wyjątkowym znaczeniu JESSICA dla rozwoju miast regionu świadczy nie tylko fakt, że zaangażowanie 314 mln zł w postaci pożyczek ze środków Inicjatywy pozwoliło na realizację projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości ponad 600 mln zł, (…)

Czytaj więcej

JESSICA w województwie śląskim

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln euro, tj.: 51 mln euro z działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2007-2013 i 9mln euro z budżetu państwa. Do dnia końca sierpnia 2014 r. w województwie śląskim podpisano 23 umowy. Wartość projektów to 621 010 681,21 zł, w tym wartość pożyczek ze środków Inicjatywy to 249 911 020,52 zł, co stanowi 99,5% alokacji.

Czytaj więcej

Przyszłość projektów hybrydowych

(…)„doniosłe znaczenie dla realizacji projektów hybrydowych będą miały zapisy w zakresie stosowania zryczałtowanych procentowych stawek przychodów netto w projektach generujących przychód netto należących do wybranych sektorów (…)”. Wypada mieć nadzieję, ze polskie regulacje dotyczące zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dotacyjne i zwrotne w perspektywie 2014-2020, w pełni umożliwią skorzystanie z rozwiązań wprowadzonych przez NR.

Czytaj więcej

Ogólne zasady i warunki zwolnienia partnera prywatnego od podatku od nieruchomości

Ulgi podatkowe lub zwolnienia stanowić mogą istotny czynnik zmniejszający koszty przedsięwzięcia. (…) podjęcie odpowiednich decyzji nie będzie leżało w kompetencji podmiotu publicznego. Inaczej sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku podatku od nieruchomości, Jakie zasady obowiązują po 30 czerwca 2014 r.? (…) jeżeli podatek od nieruchomości może być istotnym czynnikiem kosztowym przedsięwzięcia, brak odpowiedniej uchwały rady gminy może zmniejszać…

Czytaj więcej

Sektor wodno-kanalizacyjny: uwarunkowania prawne, przegląd rynku.

Nie wszystkie samorządy godzą się z koniecznością zaciągania coraz większych zobowiązań finansowych związanych z zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi. Instytucja ppp w sensie ścisłym (ustawa o ppp i ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi) jak i w sensie szerszym (ustawa o gospodarce komunalnej) pozawala na zaangażowanie…

Czytaj więcej

Rynek ochrony środowiska.

Współpraca publiczno-prywatna pozwala nie tylko na zasilenie budżetu inwestycyjnego, ale również na efektywne zarządzanie na etapie eksploatacji (…) Kolejnym obszarem, w którym zanotowano wiele inwestycji jest efektywizacja zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym (…) i tzw. zielonej energii.

Czytaj więcej

Energia dla Olsztyna.

W celu realizacji inwestycji zostanie powołana spółka celowa, w której skład wejdzie wybrany partner prywatny oraz Spółka MPEC. Partner prywatny obejmie udziały w spółce za wniesione środki pieniężne, natomiast udziały MPEC będą za wniesienie wkładu majątkowego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa…

Czytaj więcej

Praktyczne zastosowanie innowacji organizacyjnych kluczem do skutecznego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zmiany zachodzące w otoczeniu jednostek samorządowych, szczególnie w sferze świadomości społecznej, uzasadniają potrzebę skutecznego zarządzania tymi jednostkami. Podstawowym warunkiem skutecznego działania jest nowoczesne zarządzanie, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb klientów. (…) Zaczęto interesować się rozwiązaniami sprawdzonymi w sektorze przedsiębiorstw rynkowych.

Czytaj więcej

Gospodarka wodno-ściekowa: jak zdążyć do 2015 roku?

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG, której implementacją jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wszystkie jednostki samorządowe muszą mieć rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej do końca 2015 r. Oznacza to, że m.in. co najmniej 80% mieszkańców musi być podłączonych do urządzeń kanalizacyjnych (…) mających parametry zgodne z prawem…

Czytaj więcej

Rola operatora instalacji a bankowalność projektów ppp.

Przedstawiona konstrukcja umowna, w swojej podstawie oparta na zasadzie gwarancji wskaźników eksploatacyjnych i dyspozycyjności, uzupełniona o podział dodatkowych przychodów wygenerowanych dzięki lepszej niż gwarantowana efektywności prowadzenia eksploatacji i zarządzania instalacją, stanowi kluczowy element bankowalności projektu.

Czytaj więcej

Nowe trendy na rynku ppp w projektach z zakresu efektywności energetycznej.

Dostrzegalna jest wyraźna ewolucja zasad współpracy przy realizacji kolejnych projektów, m.in. w kierunku większych przedsięwzięć zarówno pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, jak również montażu (w ramach jednego projektu) środków partnera prywatnego i funduszów UE - projekty realizowane w Bytomiu i Świdnicy k. Zielonej Góry. W obu przypadkach partnerem prywatnym jest Siemens Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Nowe podeście legislacyjne do natury zobowiązań budżetowych wynikających z zawarcia umowy o ppp.

Wadą projektu nowelizacji jest brak jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczących sposobu klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu umowy o ppp (…)Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowelizacji art. 18a u.p.p.p. polegające na…

Czytaj więcej

Nowe regulacje unijne w zakresie koncesji.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji jest zupełnie nową regulacją, podczas gdy Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE uchyliły 2004/17/WE i 2004/18/WE. Wszystkie trzy dyrektywy obowiązują od dnia 18 kwietnia 2014 r. Kraje członkowskie UE mają dwa lata na ich implementację.

Czytaj więcejZaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)


Partner witryny:

Copyright Forum PPP 2007-2013