FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Sześć lat rozwoju rynku PPP w Polsce. Doświadczenia - szanse – zagrożenia.

Niniejsze wydanie oraz artykuły mają na celu przedstawienie Państwu aktualnego stanu rozwoju rynku PPP, wskazanie pozytywnych doświadczeń, a także omówienie przyczyn niepowodzeń. Zamierzeniem autora jest także zarysowanie pewnych perspektyw na najbliższe lata, które rzutować będą na stopień zastosowania PPP w Polsce.

Czytaj więcej

Stan rozwoju rynku PPP w Polsce w latach 2008-2014. Ramy prawne - wielkość rynku - ppp hybrydowe - dlaczego nie jest lepiej?

Rokrocznie średnio zawieranych jest ok. 10 umów PPP/koncesji, czyli mniej niż jedna miesięcznie. Nie jest to wynik imponujący (…) W Wielkiej Brytanii co siódma inwestycja publiczna realizowana jest we współpracy z partnerami prywatnymi, podczas gdy w Polsce zaledwie co setna.

Czytaj więcej

Doświadczenia a perspektywy rozwoju rynku. NIK sprzyja PPP - PPP nie wpływa na dług publiczny.

Rok 2015 wydaje się obiecujący dla rozwoju instytucji PPP i koncesji. Z początkiem roku okrzepną już władze nowej kadencji 2014-2018. Ponadto wraz z doprecyzowywaniem zasad, na jakich funkcjonować ma polityka regionalna w latach 2014-2020, samorządowcy będą mogli dokładniej zdiagnozować jakie projekty inwestycyjne możliwe będą do zrealizowania.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wdrożenia PPP ?

Powyższe czynności zostały opisane w dużym skrócie. Przygotowanie przedsięwzięć PPP zwykle wymagać będzie większego zakresu działań. Ważne, aby po tej drodze podmiot publiczny nie kroczył sam lub po omacku. W tym celu zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat PPP, której dostarczenie Państwu jest ambicją redakcji Forum PPP.

Czytaj więcej

Zamknięcie finansowe akademików w Krakowie sukcesem BYPolska Property Development S.A.

Zapytaliśmy Gillesa Leonarda - prezesa zarządu BYPolska Property Development S.A. oraz członka zarządu spółki celowej PPP Venture Sp. z o.o. oraz Macieja Rogalę - rzecznika prasowego UJ CM o szczegóły projektu oraz ich spostrzeżenia i opinie na temat kluczowych czynników sukcesu dla projektów w formule PPP.

Czytaj więcej

Wiaty przystankowe w Warszawie, jako przykład udanej współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

Oczekiwane przez rynek przedsiębiorstw outdoorowych, jak i przez branżę PPP, warszawskie wiaty stanowią przykład odważnego i kompleksowego podejścia do architektury miejskiej, jak i racjonalnego zarządzania finansami publicznymi. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania tego, jak doszło do sukcesu w tym projekcie.

Czytaj więcej

Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego jako źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest porównanie cech partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i warunków finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W celu analizy dotychczasowych doświadczeń w rozwoju PPP warto szczególnie przyjrzeć się tym danym, które wskazują na możliwości rozwoju koncepcji PPP we współpracy z sektorem MŚP.

Czytaj więcej

Współpraca publiczno-prywatna na przykładzie przedsięwzięć z zakresu poprawy i modernizacji przestrzeni publicznej

W artykule m.in.: samodzielna aktywność gminy jako punkt odniesienia dla współpracy z sektorem prywatnym, utworzenie samorządowego zakładu budżetowego lub spółki komunalnej, udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub na usługi, oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości położonych w pasie drogowym: koncesje, ppp, zakres przedmiotowy ppp, obowiązki stron umowy o ppp, obowiązek stosowania ustawy o ppp, model koncesyjny, opłata za dostępność, spółka celowa o kapitale mieszanym…

Czytaj więcej

Świętokrzyski akcelerator partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorstw komunalnych i administracji publicznej. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap”

Władze regionu świętokrzyskiego, od wielu już lat, aktywnie wspierają rozwój ppp na swoim terenie. Należy w tym kontekście podkreślić, że działania te są usystematyzowane i unikalne w praktyce regionalnej. Promocją i rozwojem ppp zajmuje się w szczególności Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które uczestniczy jako Partner w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap). Oferta w obszarze ppp obejmuje m.in. usługi doradcze.

Czytaj więcej

Zmiana przyzwyczajeń szansą dla ppp

Nadal brakuje (…) inicjatyw w „Polsce powiatowej”, co stawia pod znakiem zapytania ambicje, by PPP trafiło „pod strzechy”. To z jednej strony zaskakujące, biorąc pod uwagę stan finansów i rozmiar potrzeb infrastrukturalnych w polskich samorządach, ale z drugiej strony zrozumiałe w kontekście innych czynników. PPP, które miało być antidotum na niedobory w samorządowych skarbcach (…) i nieefektywną realizację inwestycji (…), najwyraźniej nie spełnia swojej roli. Dlaczego?

Czytaj więcej

Inicjatywa JESSICA w procesie rewitalizacji wielkopolskich miast

Dotychczasowy stan wdrażania Inicjatywy dowodzi, że JESSICA jest instrumentem efektywnym. Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparto w formie niskooprocentowanych pożyczek już 34 projekty miejskie. (…) Ponadto, o wyjątkowym znaczeniu JESSICA dla rozwoju miast regionu świadczy nie tylko fakt, że zaangażowanie 314 mln zł w postaci pożyczek ze środków Inicjatywy pozwoliło na realizację projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości ponad 600 mln zł, (…)

Czytaj więcej

JESSICA w województwie śląskim

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln euro, tj.: 51 mln euro z działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2007-2013 i 9mln euro z budżetu państwa. Do dnia końca sierpnia 2014 r. w województwie śląskim podpisano 23 umowy. Wartość projektów to 621 010 681,21 zł, w tym wartość pożyczek ze środków Inicjatywy to 249 911 020,52 zł, co stanowi 99,5% alokacji.

Czytaj więcej

Przyszłość projektów hybrydowych

(…)„doniosłe znaczenie dla realizacji projektów hybrydowych będą miały zapisy w zakresie stosowania zryczałtowanych procentowych stawek przychodów netto w projektach generujących przychód netto należących do wybranych sektorów (…)”. Wypada mieć nadzieję, ze polskie regulacje dotyczące zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dotacyjne i zwrotne w perspektywie 2014-2020, w pełni umożliwią skorzystanie z rozwiązań wprowadzonych przez NR.

Czytaj więcej

Ogólne zasady i warunki zwolnienia partnera prywatnego od podatku od nieruchomości

Ulgi podatkowe lub zwolnienia stanowić mogą istotny czynnik zmniejszający koszty przedsięwzięcia. (…) podjęcie odpowiednich decyzji nie będzie leżało w kompetencji podmiotu publicznego. Inaczej sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku podatku od nieruchomości, Jakie zasady obowiązują po 30 czerwca 2014 r.? (…) jeżeli podatek od nieruchomości może być istotnym czynnikiem kosztowym przedsięwzięcia, brak odpowiedniej uchwały rady gminy może zmniejszać…

Czytaj więcejZaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)


Partner witryny:

Copyright Forum PPP 2007-2013