FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

PPP szansą na realizację projektów rewitalizacyjnych w kontekście dotychczasowych doświadczeń samorządów.

W artykule: rewitalizacja obszarów miejskich jako zadanie samorządów, nowa regulacja rewitalizacyjna, dobre praktyki rewitalizacji w formule PPP: Wyspa Spichrzów w Gdańsku, Dworzec PKP i centrum Sopotu, model rozliczeń w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w świetle ustawy o PPP: nieruchomości publiczne w ekonomiczno-prawnym modelu PPP, wkład własny a wynagrodzenie partnera prywatnego.

Czytaj więcej

Pierwsze PPP w wymiarze sprawiedliwości.

Życie tego projektu zakończyło się sukcesem po ok. 980 dniach (…) realizacja poszczególnych etapów, w tym pionierskim projekcie w Polsce, możliwa była dzięki wsparciu podmiotu publicznego przez odpowiednich doradców i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Najdłużej trwała faza wstępna, obejmująca wybór zespołu sterującego projektem, wybór doradców i wykonanie analiz przedrealizacyjnych…

Czytaj więcej

Wywiad z Mirosławem Józefczukiem, Członkiem Zarządu Warbud SA.

(…) Tam, gdzie nasze kompetencje były zbyt małe w dziedzinie zarządzania obiektami, sięgnęliśmy po wiedzę naszych partnerów niemieckich, którzy od wielu lat odnoszą sukcesy na polu projektów PPP. Wreszcie, bardzo ważnym elementem jest wiedza o rynku bankowym i umiejętność przekonywania banków, aby udzieliły taniego kredytu na długi okres czasu (…)

Czytaj więcej

Podsumowanie rezultatów Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim.

(…) Do 15 maja 2015 roku w ramach realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim zawarto 25 umów inwestycyjnych z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi o łącznej wartości ponad 252 mln zł, co stanowi ponad 100% początkowej alokacji.Pierwsze nabory wniosków w BOŚ S.A. ruszyły na początku grudnia 2011 roku. (…)

Czytaj więcej

Partnerstwo po poznańsku. ITPOK – inwestycja z zyskiem dla miasta i partnera prywatnego.

Budowa poznańskiej instalacji do odzysku energii z odpadów jest największym projektem inwestycyjnym w kraju, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z jednoczesnym wykorzystaniem funduszy unijnych (tzw. projekt hybrydowy). Współpracę partnerów w stolicy Wielkopolski z uwagą śledzą kolejne samorządy i firmy, zainteresowane realizacją zadań publicznych w modelu PPP.

Czytaj więcej

Celowy charakter Spółki PPP a warunki dopuszczalności rozporządzenia udziałami Spółki PPP na rzecz podmiotów trzecich.

W artykule: podstawy utworzenia Spółki PPP i jej celowy charakter, zasady odpowiedzialności za wykonanie umowy o PPP w przypadku utworzenia Spółki PPP, obejmowanie udziałów w Spółce PPP przez podmioty trzecie, dopuszczalność zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, dalsze trwanie Spółki PPP po wygaśnięciu umowy o PPP.

Czytaj więcej

Sześć lat rozwoju rynku PPP w Polsce. Doświadczenia - szanse – zagrożenia.

Niniejsze wydanie oraz artykuły mają na celu przedstawienie Państwu aktualnego stanu rozwoju rynku PPP, wskazanie pozytywnych doświadczeń, a także omówienie przyczyn niepowodzeń. Zamierzeniem autora jest także zarysowanie pewnych perspektyw na najbliższe lata, które rzutować będą na stopień zastosowania PPP w Polsce.

Czytaj więcej

Stan rozwoju rynku PPP w Polsce w latach 2008-2014. Ramy prawne - wielkość rynku - ppp hybrydowe - dlaczego nie jest lepiej?

Rokrocznie średnio zawieranych jest ok. 10 umów PPP/koncesji, czyli mniej niż jedna miesięcznie. Nie jest to wynik imponujący (…) W Wielkiej Brytanii co siódma inwestycja publiczna realizowana jest we współpracy z partnerami prywatnymi, podczas gdy w Polsce zaledwie co setna.

Czytaj więcej

Doświadczenia a perspektywy rozwoju rynku. NIK sprzyja PPP - PPP nie wpływa na dług publiczny.

Rok 2015 wydaje się obiecujący dla rozwoju instytucji PPP i koncesji. Z początkiem roku okrzepną już władze nowej kadencji 2014-2018. Ponadto wraz z doprecyzowywaniem zasad, na jakich funkcjonować ma polityka regionalna w latach 2014-2020, samorządowcy będą mogli dokładniej zdiagnozować jakie projekty inwestycyjne możliwe będą do zrealizowania.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wdrożenia PPP ?

Powyższe czynności zostały opisane w dużym skrócie. Przygotowanie przedsięwzięć PPP zwykle wymagać będzie większego zakresu działań. Ważne, aby po tej drodze podmiot publiczny nie kroczył sam lub po omacku. W tym celu zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat PPP, której dostarczenie Państwu jest ambicją redakcji Forum PPP.

Czytaj więcej

Zamknięcie finansowe akademików w Krakowie sukcesem BYPolska Property Development S.A.

Zapytaliśmy Gillesa Leonarda - prezesa zarządu BYPolska Property Development S.A. oraz członka zarządu spółki celowej PPP Venture Sp. z o.o. oraz Macieja Rogalę - rzecznika prasowego UJ CM o szczegóły projektu oraz ich spostrzeżenia i opinie na temat kluczowych czynników sukcesu dla projektów w formule PPP.

Czytaj więcej

Wiaty przystankowe w Warszawie, jako przykład udanej współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

Oczekiwane przez rynek przedsiębiorstw outdoorowych, jak i przez branżę PPP, warszawskie wiaty stanowią przykład odważnego i kompleksowego podejścia do architektury miejskiej, jak i racjonalnego zarządzania finansami publicznymi. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania tego, jak doszło do sukcesu w tym projekcie.

Czytaj więcej

Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego jako źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest porównanie cech partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i warunków finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W celu analizy dotychczasowych doświadczeń w rozwoju PPP warto szczególnie przyjrzeć się tym danym, które wskazują na możliwości rozwoju koncepcji PPP we współpracy z sektorem MŚP.

Czytaj więcej

Zaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)


Copyright Forum PPP 2007-2013