FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Sektor wodno-kanalizacyjny: uwarunkowania prawne, przegląd rynku.

Nie wszystkie samorządy godzą się z koniecznością zaciągania coraz większych zobowiązań finansowych związanych z zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi. Instytucja ppp w sensie ścisłym (ustawa o ppp i ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi) jak i w sensie szerszym (ustawa o gospodarce komunalnej) pozawala na zaangażowanie…

Czytaj więcej

Rynek ochrony środowiska.

Współpraca publiczno-prywatna pozwala nie tylko na zasilenie budżetu inwestycyjnego, ale również na efektywne zarządzanie na etapie eksploatacji (…) Kolejnym obszarem, w którym zanotowano wiele inwestycji jest efektywizacja zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym (…) i tzw. zielonej energii.

Czytaj więcej

Energia dla Olsztyna.

W celu realizacji inwestycji zostanie powołana spółka celowa, w której skład wejdzie wybrany partner prywatny oraz Spółka MPEC. Partner prywatny obejmie udziały w spółce za wniesione środki pieniężne, natomiast udziały MPEC będą za wniesienie wkładu majątkowego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa…

Czytaj więcej

Praktyczne zastosowanie innowacji organizacyjnych kluczem do skutecznego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zmiany zachodzące w otoczeniu jednostek samorządowych, szczególnie w sferze świadomości społecznej, uzasadniają potrzebę skutecznego zarządzania tymi jednostkami. Podstawowym warunkiem skutecznego działania jest nowoczesne zarządzanie, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb klientów. (…) Zaczęto interesować się rozwiązaniami sprawdzonymi w sektorze przedsiębiorstw rynkowych.

Czytaj więcej

Gospodarka wodno-ściekowa: jak zdążyć do 2015 roku?

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG, której implementacją jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wszystkie jednostki samorządowe muszą mieć rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej do końca 2015 r. Oznacza to, że m.in. co najmniej 80% mieszkańców musi być podłączonych do urządzeń kanalizacyjnych (…) mających parametry zgodne z prawem…

Czytaj więcej

Rola operatora instalacji a bankowalność projektów ppp.

Przedstawiona konstrukcja umowna, w swojej podstawie oparta na zasadzie gwarancji wskaźników eksploatacyjnych i dyspozycyjności, uzupełniona o podział dodatkowych przychodów wygenerowanych dzięki lepszej niż gwarantowana efektywności prowadzenia eksploatacji i zarządzania instalacją, stanowi kluczowy element bankowalności projektu.

Czytaj więcej

Nowe trendy na rynku ppp w projektach z zakresu efektywności energetycznej.

Dostrzegalna jest wyraźna ewolucja zasad współpracy przy realizacji kolejnych projektów, m.in. w kierunku większych przedsięwzięć zarówno pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, jak również montażu (w ramach jednego projektu) środków partnera prywatnego i funduszów UE - projekty realizowane w Bytomiu i Świdnicy k. Zielonej Góry. W obu przypadkach partnerem prywatnym jest Siemens Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Nowe podeście legislacyjne do natury zobowiązań budżetowych wynikających z zawarcia umowy o ppp.

Wadą projektu nowelizacji jest brak jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczących sposobu klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu umowy o ppp (…)Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowelizacji art. 18a u.p.p.p. polegające na…

Czytaj więcej

Nowe regulacje unijne w zakresie koncesji.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji jest zupełnie nową regulacją, podczas gdy Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE uchyliły 2004/17/WE i 2004/18/WE. Wszystkie trzy dyrektywy obowiązują od dnia 18 kwietnia 2014 r. Kraje członkowskie UE mają dwa lata na ich implementację.

Czytaj więcej

Rynek ppp po pięciu latach w Raporcie Ministerstwa Gospodarki

Pewność prawna i interpretacyjna jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju rynku ppp i związanego z nim wzrostu finansowego zaangażowania podmiotów w ppp. Niejasność regulacji budżetowych jest kluczowym zagadnieniem wpływającym na postrzeganie obecnych regulacji w zakresie ppp jako niejasnych i rodzących ryzyko działań w tym obszarze. To zdecydowanie kluczowy postulat badanych grup wobec legislatora.

Czytaj więcej

Świętokrzyski akcelerator partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorstw komunalnych i administracji publicznej. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap”

Władze regionu świętokrzyskiego, od wielu już lat, aktywnie wspierają rozwój ppp na swoim terenie. Należy w tym kontekście podkreślić, że działania te są usystematyzowane i unikalne w praktyce regionalnej. Promocją i rozwojem ppp zajmuje się w szczególności Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które uczestniczy jako Partner w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap). Oferta w obszarze ppp obejmuje m.in. usługi doradcze.

Czytaj więcej

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wsparcie instytucji otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim

Czy można zrealizować atrakcyjny biznesowo projekt, który jednocześnie wpisuje się w lokalną politykę rewitalizacji, korzystając z unijnego wsparcia? Wielkopolska pokazała, że jest to możliwe dzięki unijnej Inicjatywie JESSICA. O adekwatności mechanizmów wsparcia stworzonych w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce świadczy zawarcie do końca 2013 roku 30 umów inwestycyjnych, których łączna kwota finansowania wyniosła ok. 314 mln zł.

Czytaj więcej

Niedrogi kapitał napędza inwestycje w województwie śląskim

Dzięki środkom Inicjatywy JESSICA wsparcie otrzymało już szesnaście projektów przywracających świetność zdegradowanym obszarom znajdującym się na terenie województwa śląskiego. Na Śląsku przeznaczono na ten cel 60 mln euro, które są dystrybuowane w postaci pożyczek na realizację projektów rewitalizacyjnych. Za wdrożeniem mechanizmu JESSICA w województwie śląskim przemawiały głównie aspekty ekonomiczne, związane z faktem, że środki można wykorzystywać wielokrotnie.

Czytaj więcej

Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne "Słowianka" wybierze Partnera oraz Operatora do przyszłej części hotelowo-rehabilitacyjnej połączonej z obecnym obiektem sportowym

Do 25 kwietnia 2014 roku „Słowianka” zbiera wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedsięwzięcia „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi, rehabilitacyjnymi i odnową biologiczną”, które zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwuczęściowego kompleksu, składającego się z części hotelowo-restauracyjnej oraz części administracyjnej…

Czytaj więcej

Spółka celowa o kapitale mieszanym - zmiana struktury udziałowej, czas trwania umowy spółki

W konkluzji niniejszego artykułu stwierdzić należy ponad wszelką wątpliwość, że po wygaśnięciu umowy o PPP będąca instrumentem jej wykonania SPV może trwać dalej, przy czym jej jedynym udziałowcem pozostać powinien albo podmiot publiczny (w drodze nabycia lub umorzenia udziałów partnera prywatnego), albo ewentualnie partner prywatny. Nigdy te dwa podmioty łącznie. Czasowość umowy SPV może być przewidziana w jej treści, ale nie jest warunkiem koniecznym jej ważności.

Czytaj więcej

Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i deweloperem/wykonawcą robót budowlanych - złe praktyki, a wymogi prawa zamówień publicznych

Transakcje gmin z deweloperami, w wyniku których gminy zobowiązują się nabyć od dewelopera nieruchomość, którą ten zabuduje w określony sposób, w zamian za co przeniosą w drodze umowy zamiany na dewelopera własność działek gminnych stanowić będą odpłatne umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Z tego względu umowy takie powinny zostać poprzedzone procedurą otwartą i konkurencyjną wynikającą z u.p.z.p. Ewentualnie, gminy powinny układać swoje relacje z deweloperami w oparciu o model PPP.

Czytaj więcej

Podmiot publiczny a podatek od towarów i usług w transakcjach typu ppp

Podatkiem, który powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania jest podatek od towarów i usług (VAT). Strony planowanych przedsięwzięć PPP, określane jako podmiot publiczny i partner prywatny, powinny każdorazowo brać pod uwagę aspekty dotyczące tego podatku przed podjęciem ostatecznej decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Ciężar tego podatku może bowiem stanowić realny dodatkowy koszt projektu, a tym samym może mieć istotne znaczenie dla ekonomicznego rachunku całego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Zaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)Copyright Forum PPP 2007-2013