FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Rynek ppp po pięciu latach w Raporcie Ministerstwa Gospodarki

Pewność prawna i interpretacyjna jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju rynku ppp i związanego z nim wzrostu finansowego zaangażowania podmiotów w ppp. Niejasność regulacji budżetowych jest kluczowym zagadnieniem wpływającym na postrzeganie obecnych regulacji w zakresie ppp jako niejasnych i rodzących ryzyko działań w tym obszarze. To zdecydowanie kluczowy postulat badanych grup wobec legislatora.

Czytaj więcej

Świętokrzyski akcelerator partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorstw komunalnych i administracji publicznej. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap”

Władze regionu świętokrzyskiego, od wielu już lat, aktywnie wspierają rozwój ppp na swoim terenie. Należy w tym kontekście podkreślić, że działania te są usystematyzowane i unikalne w praktyce regionalnej. Promocją i rozwojem ppp zajmuje się w szczególności Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które uczestniczy jako Partner w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap). Oferta w obszarze ppp obejmuje m.in. usługi doradcze.

Czytaj więcej

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wsparcie instytucji otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim

Czy można zrealizować atrakcyjny biznesowo projekt, który jednocześnie wpisuje się w lokalną politykę rewitalizacji, korzystając z unijnego wsparcia? Wielkopolska pokazała, że jest to możliwe dzięki unijnej Inicjatywie JESSICA. O adekwatności mechanizmów wsparcia stworzonych w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce świadczy zawarcie do końca 2013 roku 30 umów inwestycyjnych, których łączna kwota finansowania wyniosła ok. 314 mln zł.

Czytaj więcej

Niedrogi kapitał napędza inwestycje w województwie śląskim

Dzięki środkom Inicjatywy JESSICA wsparcie otrzymało już szesnaście projektów przywracających świetność zdegradowanym obszarom znajdującym się na terenie województwa śląskiego. Na Śląsku przeznaczono na ten cel 60 mln euro, które są dystrybuowane w postaci pożyczek na realizację projektów rewitalizacyjnych. Za wdrożeniem mechanizmu JESSICA w województwie śląskim przemawiały głównie aspekty ekonomiczne, związane z faktem, że środki można wykorzystywać wielokrotnie.

Czytaj więcej

Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne "Słowianka" wybierze Partnera oraz Operatora do przyszłej części hotelowo-rehabilitacyjnej połączonej z obecnym obiektem sportowym

Do 25 kwietnia 2014 roku „Słowianka” zbiera wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedsięwzięcia „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi, rehabilitacyjnymi i odnową biologiczną”, które zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwuczęściowego kompleksu, składającego się z części hotelowo-restauracyjnej oraz części administracyjnej…

Czytaj więcej

Spółka celowa o kapitale mieszanym - zmiana struktury udziałowej, czas trwania umowy spółki

W konkluzji niniejszego artykułu stwierdzić należy ponad wszelką wątpliwość, że po wygaśnięciu umowy o PPP będąca instrumentem jej wykonania SPV może trwać dalej, przy czym jej jedynym udziałowcem pozostać powinien albo podmiot publiczny (w drodze nabycia lub umorzenia udziałów partnera prywatnego), albo ewentualnie partner prywatny. Nigdy te dwa podmioty łącznie. Czasowość umowy SPV może być przewidziana w jej treści, ale nie jest warunkiem koniecznym jej ważności.

Czytaj więcej

Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i deweloperem/wykonawcą robót budowlanych - złe praktyki, a wymogi prawa zamówień publicznych

Transakcje gmin z deweloperami, w wyniku których gminy zobowiązują się nabyć od dewelopera nieruchomość, którą ten zabuduje w określony sposób, w zamian za co przeniosą w drodze umowy zamiany na dewelopera własność działek gminnych stanowić będą odpłatne umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Z tego względu umowy takie powinny zostać poprzedzone procedurą otwartą i konkurencyjną wynikającą z u.p.z.p. Ewentualnie, gminy powinny układać swoje relacje z deweloperami w oparciu o model PPP.

Czytaj więcej

Podmiot publiczny a podatek od towarów i usług w transakcjach typu ppp

Podatkiem, który powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania jest podatek od towarów i usług (VAT). Strony planowanych przedsięwzięć PPP, określane jako podmiot publiczny i partner prywatny, powinny każdorazowo brać pod uwagę aspekty dotyczące tego podatku przed podjęciem ostatecznej decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Ciężar tego podatku może bowiem stanowić realny dodatkowy koszt projektu, a tym samym może mieć istotne znaczenie dla ekonomicznego rachunku całego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Długi rozbieg projektów ppp w ochronie zdrowia.

Bez spójnej polityki finansowania infrastruktury jak i usług zdrowotnych z budżetu, trudno będzie zawierać wieloletnie kontrakty, szczególnie te, w których nakłady infrastrukturalne miałyby być finansowane z działalności operacyjnej podmiotów świadczących usługi medyczne. Powyższe kwestie stoją przed polskim rynkiem ppp..

Czytaj więcej

PPP w sektorze ochrony zdrowia – kilka uwag o światowych tendencjach i perspektywach dla Polski.

Szacuje się, że w okresie najbliższych 6-7 lat społeczeństwa krajów OECD oraz BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) wydadzą ok. 3 trylionów euro na infrastrukturę związaną z ochroną zdrowia i ok. 54,5 trylionów euro na same tylko usługi medyczne. Kwoty te są bezwątpienia olbrzymie…

Czytaj więcej

Opłata za dostępność w projektach kubaturowych. Czy takie projekty są skazane na porażkę?

W ciągu czterech lat obowiązywania u.p.p.p. w Polsce w obszarze projektów kubaturowych zawarto zaledwie jedną umowę w modelu z "opłatą za dostępność". Projekty w tym modelu, (…) nie zakończyły się powodzeniem. W czym leży przyczyna niepowodzenia projektów ppp, w teoretycznie korzystnym dla sektora prywatnego modelu?

Czytaj więcej

Projekty ppp dotyczące systemów oświetlenia ulicznego.

Planowana przez największe polskie samorządy modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (…) ma pozwolić na istotne zmniejszenie ilości energii elektrycznej nabywanej przez gminy, obniżyć koszty utrzymania systemów oświetlenia ulicznego oraz wprowadzić nowe standardy kontroli pracy i efektywności miejskich urządzeń oświetleniowych…

Czytaj więcej

PPP w sporcie, rekreacji i turystyce – raport.

Formuła ppp w obszarze inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjno-turystyczną jest przez sektor publiczny wciąż niedostatecznie wykorzystywana. Relatywnie duża liczba ogłaszanych postępowań nie przekłada się na liczbę realizowanych kontraktów, bowiem tylko co 10 postępowanie PPP w analizowanym sektorze kończy się podpisaniem umowy o ppp…

Czytaj więcej

Zespół ds. ppp w administracji publicznej.

Jednym z czynników sukcesu inwestycji ppp jest dobrze przygotowany merytorycznie zespół projektowy po stronie publicznej. Celowe wydaje się zatem wprowadzenie ppp do praktyki administracyjnej, poprzez zaplanowane działania organizacyjne: powołanie zespołu ds. ppp, opracowanie i wdrożenie przez zespół polityki ppp oraz szczegółowego…

Czytaj więcej

Dom Kultury w miejscu przedwojennej gazowni.

Koszt stworzenia nowego Domu Kultury wydaje nam się niewysoki, w odniesieniu do korzyści, jakie ten projekt daje naszemu miastu i jego mieszkańcom – mówi Jarosław Ratajczak, Zastępca Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Rewitalizacja obiektu stała się impulsem do rozpoczęcia innych przedsięwzięć poprawiających atrakcyjność.

Czytaj więcej

Wiodący partner w drogowych projektach ppp – rozmawiamy z Krzysztofem Bernatowiczem, CEO Egis Projects Polska.

W Polsce oprócz istniejącej działalności, EPP planuje rozwój w obszarze projektów ppp. Praktycznie rzecz biorąc, Rząd RP nie przedstawia planów dotyczących budowy i eksploatacji dróg ekspresowych i autostrad w formule PPP. W związku z tym nasze zainteresowanie kierujemy na współpracę z samorządami. Interesują nas szczególnie projekty…

Czytaj więcej

JESSICA na Pomorzu stawia na infrastrukturę społeczną.

W ramach przeznaczonych na Inicjatywę JESSICA 227 mln PLN podpisano już 9 umów z inwestorami na łączną kwotę około 151 mln PLN. Budowa Muzeum Emigracji w Gdyni (…), rewitalizacja dworca kolejowego w Sopocie (…) PGE ARENA Gdańsk (…) budowa Gdyńskiej Szkoły Filmowej (…) są idealnymi przykładami możliwości wykorzystania zwrotnych środków unijnych.

Czytaj więcej

Wsiedliśmy do tego samego wagonu – rozmawiamy z Tomaszem Lisieckim, Prezesem TriGranit Polska Sp. z o.o.

Nie ma tu żadnych tajemnic ani sztuczek tylko ciężka, profesjonalnie wykonana praca. W marcu 2011 roku rozpoczęliśmy wkopywać fundamenty, w sierpniu ruszyła budowa dworca. Po roku było Wielkie Otwarcie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego . Tak sprawne i szybkie przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki…

Czytaj więcej

JESSICA w województwie śląskim.

Jesteśmy zadowoleni z tego, że zdecydowaliśmy się na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w naszym regionie. Widzimy, że z każdym miesiącem wzrasta zainteresowanie tą właśnie formą wsparcia. Do tej pory w województwie śląskim zostało podpisanych dziewięć projektów, z czego realizacja jednego została już zakończona. Dotyczy ona rewitalizacji…

Czytaj więcej

Zarządzanie energią – klucz do sukcesu energetycznych modernizacji budynków.

Skoro wielkość uzyskiwanych oszczędności zależy od złożoności systemów sterowania i jakości usługi zarządzania energią, to głównym celem postępowania publicznego stają się zagadnienia: jak wyłonić najlepszego wykonawcę takich usług? Jak wyważyć odpowiednie proporcje między jakością i ceną? Przykładem właściwego podejścia…

Czytaj więcej

Pierwsi w Polsce i Europie – JESSICA w województwie zachodniopomorskim.

(…) BOŚ S.A (…) zakontraktował już ponad 100% przyznanych mu środków, dzięki czemu, pod względem zakontraktowania środków na projekty miejskie plasuje się na pierwszym miejscu wśród FROMów działających nie tylko w Polsce, ale i w Europie! Jakie to projekty?

Czytaj więcej

Jak finansować inwestycje w sektorze ochrony zdrowia?

Problemy z finansowaniem publicznej służby zdrowia w Polsce są już od dłuższego czasu przedmiotem debaty prowadzonej na różnych płaszczyznach i w rożnych mediach. Wszyscy wiemy o długich kolejkach, niskiej jakości świadczonych usług, frustracji personelu medycznego, powszechnych brakach podstawowych materiałów czy leków…

Czytaj więcej

Czym jest JESSICA?

(…) toczą się prace nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014-2020, w ramach których znacznie większa pula środków ma zostać przeznaczona na finansowanie zwrotne. Prawdopodobnie możliwe będzie uzyskanie wsparcia w różnych formach, a więc nie tylko w formie pożyczek, ale również np. gwarancji, equity czy instrumentów mieszanych…

Czytaj więcej

Dyrektywa w sprawie udzielania koncesji.

W niedługim czasie Państwa członkowskie UE czeka modernizacja reżimu prawnego koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi. Ponad 2 lata temu Komisja Europejska w swoim komunikacie „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” ogłosiła zamiar przyjęcia inicjatywy…

Czytaj więcej

Ochrona prawidłowości postępowania koncesyjnego.

O ile na straży prawidłowości wyboru partnera prywatnego (…) stoją już dobrze poznane w praktyce mechanizmy odwoławcze i kontrolne, o tyle ,wobec coraz popularniejszego zastosowania ustawy koncesyjnej, warto zapoznać się z systemem ochrony praw stron (…) oraz systemem odpowiedzialności za naruszenie jej przepisów…

Czytaj więcej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – skuteczni doradcy to podstawa powodzenia projektów ppp.

(…)doradztwo przy termomodernizacji wiąże się ze znacznym komfortem jeżeli chodzi o efekt naszej pracy. Kilka podpisanych umów o ppp w tym zakresie i brak „nieudanych” postępowań świadczą o tym, że są to przedsięwzięcia bardziej zrozumiałe dla podmiotów publicznych niż projekty typowo biznesowe. Ponadto, samorządy mają ogromne potrzeby …

Czytaj więcej

Umowa o ppp – studium administracyjnoprawne.

Kluczową rolę dla funkcjonowania instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego pełnią przepisy, które tworzą konstrukcję umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przepisy te stanowią oś regulacji prawnej (…) Prowadzone rozważania dotyczą w szczególności problemów badawczych związanych z charakterem prawnym umowy…

Czytaj więcej

Zaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)Copyright Forum PPP 2007-2013