FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej w Polsce uznajemy za alternatywne narzędzie finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Niesłusznie. W partnerstwie nie ten element jest najistotniejszy. Partnerstwo jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać…

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Mamy obecnie jeden departament, który zajmuje się PPP. Do istniejącego w byłym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju departamentu włączyliśmy kompetencje wydziału PPP funkcjonującego w Ministerstwie Gospodarki. Po połączeniu resortów nie ma uzasadnienia dla istnienia dwóch osobnych komórek. PPP musi mieć jedno centrum decyzyjne i jest nim obecnie w ramach Ministerstwa Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czytaj więcej

Rozmawiamy ze Zbigniewem Ziobrą, Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym

Na obecnym etapie trudno o ostateczną deklarację o wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju infrastruktury w resorcie sprawiedliwości. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w tejże formule jest swoistym pilotażem. Wnioski z przygotowania całego procesu inwestycyjnego, z jego realizacji oraz ocena efektywności inwestycji, w porównaniu do modelu tradycyjnego, będą dopiero podstawą dalszych działań.

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Piotrem Dardzińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwestia współpracy uczelni i jednostek naukowych z sektorem prywatnym cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony władz uczelni i jednostek naukowych. Na pewno przyczynia się do tego uznanie takiej współpracy za jeden z elementów misji szkolnictwa wyższego (obok prowadzenia badań naukowych i dydaktyki). Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym obszarze jest wiele do nadrobienia, zaś z całą pewnością nie da się tego osiągnąć bez zaangażowania władz uczelni i jednostek naukowych.

Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Narodowego. Rozmawiamy z Jakubem Oparą, Prezesem PL.2012+ Sp. z o.o.

W mojej ocenie współpraca sektora publicznego i prywatnego w Polsce ma dobre tradycje sięgające już 20-lecia międzywojennego, gdy w ramach PPP budowano linie tramwajowe w Łodzi. W 1997 roku tylko w kilku państwach na świecie były realizowane inwestycje w formule PPP, a w 2010 r. na inwestycje PPP przeznaczono ponad 250 miliardów euro w skali tylko i wyłącznie Europy. Współcześnie, sukcesem okazały się inwestycje autostradowe np.A2, a w samej Warszawie budowa…

Czytaj więcej

Infrastruktura drogowa i elektroniczny pobór opłat w PPP. Rozmawiamy z Krzysztofem Bernatowiczem, CEO Egis Projects Polska

(…) Możemy również pomóc konsorcjantom, głównie firmom budowlanym, w zamknięciu finansowym kontraktu, zapewniamy wymagane przez podmiot publiczny gwarancje, możemy zapewnić na potrzeby projektu stosowne zasoby ludzkie i techniczne. Naszym atutem jest możliwość zapewnienia odpowiedniej zdolności finansowej na potrzeby uczestnictwa w konkretnym postępowaniu i realizacji kontraktu (…) możemy przejąć pozycję organizatora procesu negocjacyjnego i lidera konsorcjum…

Czytaj więcej

Czy jest miejsce na PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ogłoszony w lutym br. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, może być postrzegany jako nowe rozdanie w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne rządy po roku 1989. Komentatorzy podkreślają jednakże, że istotnie różni się on od poprzednich. Przede wszystkim, krytycznej analizie poddane zostały procesy ekonomiczne zachodzące dotychczas w polskiej ekonomii. W jej wyniku zidentyfikowane zostały istotne…

Czytaj więcej

Prywatyzacja czy rekomunalizacja? W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych w sferze usług użyteczności publicznej

Początek roku 2016 był obfity w wydarzenia o charakterze polityczno - gospodarczym, które mogą mieć duży wpływ zarówno na ogólne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, definiowanie roli państwa w gospodarce, jak i dalszego rozwoju samego rynku PPP w Polsce. Upublicznione zostały m.in. ramy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego lektura może prowadzić do wniosku, iż promowane będą działania zmierzające do wzmocnienia funkcji państwa w wielu obszarach życia społeczno – gospodarczego.

Czytaj więcej

Małżeństwo z rozsądku w miejsce przelotnych znajomości. Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem, Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA

Sektor publiczny powoli zdaje się dostrzegać zalety PPP, w którym odpowiedzialność wykonawcy za dostarczoną infrastrukturę wykracza daleko ponad pięcioletni okres rękojmi. Realna odpowiedzialność wykonawcy to pochodna kompleksowej usługi, na którą składają się nie tylko usługa budowlana, ale również projektowanie i wieloletnia obsługa serwisowa nieruchomości. Obsługę nieruchomości należy rozumieć szerzej, niż tylko techniczny serwis.

Czytaj więcej

O stabilności infrastruktury

Partnerstwo publiczno-prywatne to narzędzie tworzenia, modernizacji i optymalizacji infrastruktury ekonomicznej i socjalnej. Chcielibyśmy, obok dyskusji na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, której poświęcony jest obecny numer Forum PPP, podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami związanymi z dyskusją, która toczy się obecnie w wielu miejscach świata na temat przyszłości planowania i eksploatacji infrastruktury, jak również odnieść te spostrzeżenia do krajowego rynku…

Czytaj więcej

Projekty infrastrukturalne w Polsce i na świecie - kierunki zmian

Partnerstwo publiczno-prywatne służy tworzeniu i zarządzaniu infrastrukturą publiczną. Projekty inwestycyjne realizowane w formule PPP pozwalają na realizowanie nowej i modernizację istniejącej infrastruktury ekonomicznej lub socjalnej. Trendy, które dziś wyznaczają kierunek rozwoju, sposób planowania i prowadzenia projektów infrastrukturalnych na świecie, będą niebawem widoczne w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych w Polsce. Jest to nieuniknione, ponieważ rynek projektów…

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Mariuszem Łozowskim, Członkiem Zarządu REMONDIS Aqua Sp. z o. o.

Mówiąc o korzyściach dla samorządów wynikających z PPP w branży wodociągowo – kanalizacyjnej zawsze na pierwszym miejscu podkreślamy nasz know-how oraz wieloletnie doświadczenie, (…) jesteśmy w stanie udostępnić gminom i jej spółkom dodatkowy kapitał na inwestycje infrastrukturalne. Co ważne, środki finansowe pozyskane w ten sposób na realizację inwestycji mogą być neutralne dla budżetu, co ma istotne znaczenie, gdy mówimy o możliwościach współpracy.

Czytaj więcej

Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Rozmawiamy z Bartłomiejem Hofmanem, Prezesem Zarządu Immobel Poland Sp. z o.o.

(…) Przez zawarte w umowie PPP mechanizmy przekazania nieruchomości, a także przeniesienie własności w momencie zakończenia części podziemnej poszczególnych obiektów, miasto ma gwarancję wykonania inwestycji przez partnera prywatnego oraz istotny wpływ na architekturę realizowanych obiektów. Równolegle do realizacji komercyjnych obiektów kubaturowych miasto otrzymuje zrealizowane przez nas obiekty celu publicznego, wpływające na polepszenie infrastruktury miejskiej. Dodatkowo, niebagatelną korzyścią…

Czytaj więcej

Norymberska szkoła ppp

Projekt „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa inicjatywa PPP”, którego inicjatorem jest krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej, ma na celu rozszerzenie współpracy oraz wymianę doświadczeń związanych ze stosowaniem formuły ppp. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wizyty studyjne w Norymberdze, Lwowie i Krakowie, konferencję oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Czytaj więcej

Inicjatywa JESSICA wspiera instytucje otoczenia biznesu i pobudza rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim

Dzięki Inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim do końca grudnia 2015 roku, finansowanie uzyskało aż 39 zróżnicowanych projektów o łącznej wartości ponad 675,4 mln zł, z czego ok. 330 mln zł pokryły pożyczki z Inicjatywy JESSICA. W kontekście wspierania instytucji otoczenia biznesu, na szczególną uwagę zasługują inwestycje obejmujące część projektów, takich jak: Minicentrum przedsiębiorczości w Lesznie oraz Adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe funkcje społeczno-gospodarcze w Poznaniu, a także inwestycje…

Czytaj więcej

Korzystny wpływ modelu PPP na budżet JST. Rozmawiamy z Jackiem Maciejewiczem, Członkiem Zarządu MuniFund Sp. z o.o.

Model realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zdobywa coraz większą liczbę zwolenników wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Władze lokalne widzą w tym modelu wiele korzyści dotyczących samego procesu inwestycyjnego, późniejszego utrzymania przedmiotu inwestycji, jak również optymalizacji finansowej budżetu samorządowego. Rzeczywisty sukces projektów PPP w odbiorze lokalnych włodarzy jest uzależniony od łącznego wystąpienia tych wszystkich korzyści, niemniej dla każdego skarbnika…

Czytaj więcej

Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Ostatnie siedem lat to (…) czas, w którym atmosferę zaufania międzysektorowego budowały gminy (…), gdyż w znaczącej większości przypadków są inicjatorami nawiązania współpracy (…) o tym, które gminy zasługują na szczególne wyróżnienie będą mogli Państwo zdecydować sami po zapoznaniu się z poniższym zestawieniem. Moja narracja przy każdym roku ma jedynie za zadnie wypunktować istotne wydarzenia, mające wpływ na rozwój rynku w stopniu znaczącym.

Czytaj więcej

Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).

Praktyka pokazuje, że im wcześniej podmiot publiczny zaangażuje doświadczonych doradców, tym ma więcej szans na efektywną realizację inwestycji, m.in. z uwagi na fakt, iż zamawiający będzie mógł skorzystać z wiedzy osób i podmiotów, które uczestniczyły w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć. Raport z kontroli NIK z 2014 roku, dotyczący realizacji projektów PPP, wskazuje, że najlepiej były przygotowane te podmioty publiczne, które korzystały z fachowego doradztwa…

Czytaj więcej

Obligacje przychodowe jako alternatywne źródło finansowania projektów PPP.

(…) instrument ten nie jest zaliczany do wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (…) Ustandaryzowany projekt PPP, finansowany z obligacji, wiąże się zazwyczaj z ratingiem niższym, wobec czego konieczne jest zastosowanie instrumentów zwiększających zdolność kredytową, takich jak ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu, czy też emisja krótkookresowych papierów dłużnych.

Czytaj więcej

Ponad 260 mln zł na projekty miejskie w województwie śląskim.

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego: „W minionej perspektywie (2007-2013) na działania związane z rewitalizacją przeznaczyliśmy ok. 1,5 mld zł w obszarze infrastruktury i 0,6 mld zł na działania społeczne. W obecnym Programie Regionalnym 2014-2020 na tego typu przedsięwzięcia zabezpieczonych jest co najmniej 265,5 mln euro. W ramach tych pieniędzy 48 mln euro zostanie przeznaczonych jako wkład w instrument finansowy, wspierający rozwój…”

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„W WRPO 2014+ przewidziano możliwość realizacji projektów hybrydowych, czyli polegających na wspólnej realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego w celu przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnej przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Jest to interesująca, ale nadal nowatorska dla wielu wnioskodawców forma realizacji koncepcji projektowych…”

Czytaj więcej

Sukces Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.

Dzięki inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim finansowanie uzyskało aż 39 projektów, o łącznej wartości ponad 675,4 mln zł, z czego 32 projekty są już zakończone. Wartość umów pożyczek to ponad 330,8 mln zł, co stanowi ponad 105% alokacji przeznaczonej na Inicjatywę. Wielkopolskie inwestycje z JESSICA charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od budowy parku technologiczno-przemysłowego w Poznaniu, poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala…

Czytaj więcej

Publiczny doradca za pieniądze partnera prywatnego?

Dopuszczalny jest podział pomiędzy strony umowy o PPP tych zadań i ryzyk, które wiążą się ze wstępną fazą przedsięwzięcia, obejmującą jego przygotowanie, a więc opracowanie wstępnych założeń technicznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i prawnych, choćby poniesione zostały przed zawarciem umowy o PPP. Definicja przedsięwzięcia pozwala na objęcie jego zakresem jakichkolwiek wzajemnych świadczeń stron umowy o PPP, w tym świadczeń pieniężnych…

Czytaj więcej

Zaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)


Copyright Forum PPP 2007-2013